لوکوموتیو

قطار باری

قطار مانور

قطار مسافربری

قطار چند منظوره

سایرلوازم و قطعات قطار