بذر،قلمه،نشاءو پیاز

بذر جالیزی

بذر دانه های روغنی

بذر سبزیجات

بذر علوفه

بذر غلات

بذر قارچ

بذر گیاهان سنتی

قلمه

نشاء

پیاز گل

سایر بذرها