لبنیات

بستنی

خامه

خامه قنادی

دوغ

روغن زرد

سرشیر

شکر پنیر

شیر

شیر خشک

قره قورت

ماست

پنیر

کره

کشک

کفیر

سایر فراورده های لبنی