مواد شیمیایی معدنی

اسید های غیر آلی

اکسید

سایر مواد شیمیایی معدنی

قلیا

نمک های معدنی