واشر

سایر واشرها

واشر برجسته

واشر تخت

واشر فنری