تجهیزات سالن های بدنسازی

استند دمبل

خرک هالتر

دستگاه اسمیت

دستگاه بالا سینه هالتر

دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه زیر بغل قایقی

دستگاه زیر سینه هالتر

دستگاه شکم

دستگاه هاگ پا

دستگاه پرس سر شانه

دستگاه پرس سینه هالتر

دستگاه پرس پا

دستگاه پروانه سیم کش

سایر تجهیزات

صندلی

نیمکت

پایه اسکات

پایه وزنه